Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PHASE TRADING SK s.r.o., so sídlom Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 32436/R (ďalej len „spoločnosť PHASE“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovedného zástupcu spoločnosti PHASE môžete kontaktovať na e-mailovej adrese ochranaosobnychudajov@sedackyphase.sk a telefónnom čísle +421 917 224 431.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez internetový obchod, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť  PHASE spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom objednávky cez internetový obchod a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti PHASE). Rovnaké osobné údaje a naviac číslo bankového účtu zákazníka, používa na vybavenie reklamácie pri jej  uplatnení.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu a dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je na účel, v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru zákazníkovi, plnenia zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti PHASE.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

 • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom spoločnosti Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 47927682, Spoločnosť zapísaná Bratislava I, odd. Sro., vl.č. 100759/B

Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti PHASE.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť PHASE spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na poskytnutie zákazníckej podpory. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

c.) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť PHASE spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

d.) Zasielanie noviniek a marketingových akcií

Každý zákazník spoločnosti PHASE sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo v uvedenej sekcii na stránkach www.kobercephase.sk alebo priamo pri uzatvorení objednávky a vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a e-mailový kontakt, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú 7 rokov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na účely cielenia reklamy v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ:

 • spoločnosť epix media,a.s., so sídlom Korzo Bélu Bártoka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 36096/T.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania poskytnutého súhlasu.

e.) Cielenie reklamných kampaní

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti PHASE spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava spoločnosť PHASE štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na účely cielenia reklamy v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ:

 • spoločnosť epix media,a.s., so sídlom Korzo Bélu Bártoka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 36096/T.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania poskytnutého súhlasu.

f.) Súťaže na Facebooku

Spoločnosť PHASE spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť:

 • Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k ukončeniu súťaže.

g.) Uplatňovanie nárokov spoločnosti PHASE

Spoločnosť PHASE spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti PHASE nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou PHASE, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti PHASE, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti PHASE.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti PHASE. Oprávneným záujmom spoločnosti PHASE je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti PHASE.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti PHASE uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

h.) Plnenie zákonných povinností spoločnosti PHASE

Spoločnosť PHASE spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti PHASE.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PHASE je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou PHASE.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • účtovníci, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup
 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
 • Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo  namietať
 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie. 
Právo odvolať súhlas
 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
Právo podať sťažnosť

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti PHASE:

a.) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením ochrana osobných údajov pod názvom spoločnosti,
b.) elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@sedackyphase.sk
c.) telefonicky na čísle +421 917 224 431

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

4. Bezpečnosť

Spoločnosť PHASE dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spoločnosť PHASE kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany spoločnosti PHASE pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Online služby zákazníkom

Miriam Bekčíková
Miriam Bekčíková

Potrebujete poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás, radi sa Vám budeme venovať. Ak máte otázku, potrebujete radu alebo chcete vyjadriť svoj názor, napíšte alebo zavolajte.

Staráme sa o Vašu zákaznícku spokojnosť a okrem širokej ponuky kvalitných kobercov Vám prinášame aj unikátnu zákaznícku službu. Ako jediní na Slovensku a v Čechách poskytujeme všetkým našim súčasným aj budúcim zákazníkom neplatený servis.